Algemene voorwaarden

 

Definities 

Koper/Deelnemer/Cursist verwijst naar degene die materialen bestelt, deelneemt aan evenementen of activiteiten en/of opleidingen boekt bij ScubaLife. 

ScubaLife, handelsnaam van Alife2Dive, hierna genoemd ScubaLife. 

 

Boekingen 

Alleen boekingen van personen ouder dan 18 jaar worden aanvaard. 

Jongere personen moeten een schriftelijke toestemming hebben van ouder en/of voogd. 

Bij een boeking wordt automatisch een bevestiging gestuurd, voor een duikcursus ontvangt u ook de volgende documenten : medische verklaring, verklaring van duikersgedragscode en GDPR. 

De medische verklaring, de verklaring omtrent de duikersgedragscode en het GDPR document dienen uiterlijk bij aanvang van de opleiding ondertekend te worden overhandigd. Indien een vraag van de medische verklaring met ‘ja’ is beantwoord dient te allen tijde voor aanvang van de cursus een verklaring van een geneesheer te worden voorgelegd. 

De koper heeft 14 dagen tijd om van zijn aankoop af te zien. Indien hij dit doet, dient hij binnen de 14 dagen dit te melden aan ScubaLife, dit hetzij per brief hetzij per mail via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Betalingen 

Boekingen of aankopen kunnen online worden betaald met bancontact of via overschrijving. 

Indien men kiest voor een betaling via overschrijving, dient men het bedrag over te maken op rekeningnummer BE16973166368774 – BIC ARSPBE22XXX van AL2D. 

Na ontvangst van het factuurbedrag, worden de opleidingsmaterialen/producten bezorgd. 

De factuur dient binnen 5 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. 

Eventuele onjuistheden of onwaarheden moeten binnen 10 dagen worden gemeld. 

 

Levertermijn 

Ivm de wet koop op afstand leveren wij uw bestelling uiterlijk binnen 30 dagen. De bestelde artikelen worden zo spoedig mogelijk geleverd na ontvangst van de betaling. Sommige artikelen zijn voorradig, andere worden direct besteld. Indien een artikel tijdelijk slecht leverbaar is wordt u hiervan per omgaande op de hoogte gesteld via e-mail. 

 

Herroepingsrecht 

Onze klanten hebben het recht om na ontvangst van de goederen binnen 14 dagen deze artikelen terug te sturen en de overeenkomst te ontbinden. De klant dient de kosten voor de retourzending zelf te betalen. De goederen kunnen enkel worden geretourneerd in onbeschadigde originele verpakking. Verder moeten de producten in dezelfde conditie verkeren en mogen deze niet gebruikt en/of gedragen zijn. 

Niet alle bestelde artikelen kunnen retour genomen worden. Deze artikelen kunnen wij niet retour nemen:  

  • Boeken of DVD's tenzij in een origineel gesealde en ongeopende verpakking. 
  • Tegoed- of cadeaubonnen. 
  • Bepaalde artikelen die wij speciaal bestellen, wij zullen u hier altijd vooraf over informeren. 
  • Digitale materialen waarvan de codes reeds zijn geactiveerd. 

Indien de koper dit doet, dient hij binnen de 14 dagen dit te melden aan ScubaLife, dit hetzij per brief hetzij per mail via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. 

Wij zullen zorg dragen voor een snelle creditering van de factuur minus de verzend- en eventuele betaalkosten. Graag vernemen wij ook de reden voor de retournering. Goederen die ongefrankeerd naar ons worden gezonden, accepteren wij niet als retour. 

U dient bij een retourzending altijd de factuur te voegen. Zonder meegezonden factuur worden retourzendingen niet in behandeling genomen. Indien wij een artikel niet als retour kunnen accepteren en deze weer naar de klant moeten verzenden, zijn alle kosten voor rekening van de klant. 

U heeft als koper het recht het betaalde bedrag binnen 30 dagen teruggestort te krijgen. In de praktijk zal dit ongeveer 1 week duren. 

 

Prijzen 

De door ons genoemde prijs is inclusief BTW en in euro's. Verzendkosten worden apart op de factuur vermeld. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. 

 

Verzekering 

Voor de opleiding PADI Discover Scuba Diving en PADI Openwater Diver is de deelnemer verzekert bij DAN. 

Voor alle andere opleidingen adviseren wij aan iedereen die aan een opleiding deelneemt een bijpassende verzekering af te sluiten bij een gerenommeerde verzekeringsmaatschappij. 

ScubaLife accepteert geen aansprakelijkheid als gevolg van het ontbreken van een verzekering. 

 

Uitvoering van de overeenkomst 

ScubaLife verplicht zich tot uitvoering van de overeenkomst op de overeengekomen datum, tenzij sprake is van overmacht. 

De deelnemer verplicht zich verder om bij het begin van de opleiding de medische verklaring, de verklaring omtrent de duikgedragsregels en indien noodzakelijk een verklaring van een arts te voor te leggen. 

De deelnemer dient zich te kunnen legitimeren. 

Het ontbreken van de genoemde medische verklaring leidt tot uitstel van de uitvoering van de overeenkomst. De deelnemer wordt hiervoor een bedrag van €50,- in rekening gebracht.  

 

Overmacht 

Overmacht tot nakoming van de overeenkomst aan de zijde van ScubaLife bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de macht van ScubaLife. 

Daaronder mede begrepen, oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen, pandemieën en andere storingen of gebeurtenissen welke niet behoren tot de reguliere bedrijfsvoeringrisico’s. 

 

Wijziging van de datum van opleiding door de deelnemer 

Na inschrijving kan de deelnemer verzoeken om wijziging van de datum waarop hij of zij aan de opleiding deelneemt. 

 

Annulering door de deelnemer 

Bij annulering door de deelnemer van zijn of haar opleiding/boeking is de deelnemer de gehele verkoopprijs verschuldigd. Kosteloze annulering is slechts mogelijk indien de deelnemer laat weten af te zien van de overeenkomst, binnen 14 dagen na afsluiten van de overeenkomst. 

Bij voortijdige beëindiging van de opleiding is de deelnemer de volledige opleidingskosten verschuldigd. 

 

Annulering door ScubaLife 

ScubaLife heeft het recht opleidingen te annuleren. De deelnemer zal daarover schriftelijk bericht ontvangen, uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de opleiding, tenzij overmacht hier anders over beslist. 

In voorkomende situaties zal een alternatieve opleidingsdatum worden aangeboden. Indien de deelnemer daarmee niet akkoord gaat, zal het betaalde opleidingsgeld worden teruggestort. 

 

Gebruik van uitrustingsmaterialen tijdens de opleiding 

De deelnemer verplicht zich om de gebruikelijke zorgvuldigheid (goede huisvader) aan de dag te leggen ten aanzien van de door ScubaLife voor de opleiding ter beschikking gestelde materialen. 

Bij verlies of diefstal worden de kosten van de materialen door ScubaLife bij de deelnemer in rekening gebracht. 

Schade aan de materialen door nalatigheid zullen worden in rekening gebracht. 

 

Gebruik van uitrustingsmaterialen tijdens wekelijkse activiteiten 

Na eender welke activiteit dient het geleende materiaal diezelfde dag terug afgeleverd te worden. 

 

Aansprakelijkheid 

ScubaLife aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:  

  • Het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur en het sluiten of buiten werking stellen van voorzieningen op de duikschool. 
  • Deelnemers aan cursussen en degenen die hen vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die voor ScubaLife en/of enige derde ontstaat als direct of indirect gevolg van hun aanwezigheid. 
  • Diefstal, verlies of schade, van welke aard dan ook, tijdens of ten gevolge van het volgen van een opleiding of het gebruik maken van de faciliteiten van ScubaLife. 

 

Vertrouwelijke informatie 

Alle informatie die door de deelnemer aan ScubaLife wordt verstrekt, is alleen beschikbaar voor ScubaLife en zal derhalve niet aan derden worden verstrekt, tenzij de wettelijke bepalingen of de opleidingsorganisatie (PADI) hier om vraagt. 

 

Klachten 

Ondanks alle zorgen van ScubaLife kan het voorkomen dat u een klacht heeft. 

Deze klacht dient u ter plaatse en direct met het management op te nemen, teneinde ScubaLife in de gelegenheid te stellen dit onmiddellijk op te lossen. 

Mocht dit niet mogelijk zijn, dan heeft u tot uiterlijk 14 dagen na het beëindigen van de opleiding de gelegenheid uw klacht schriftelijk of via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. in te dienen bij ScubaLife. 

Wij behandelen uw klacht binnen de 7 werkdagen. 

De koper is verplicht de producten bij aankomst te inspecteren en eventuele gebreken bij ScubaLife te melden. Klachten betreffende orders dienen binnen 14 dagen nadat de goederen de koper hebben bereikt schriftelijk of per e-mail aan ons gedaan te worden. Bij gebreke hiervan worden wij geacht in overeenstemming met onze verplichtingen te hebben geleverd. Indien tijdig is gereclameerd en de geleverde goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden, zullen wij ter uwer keuze en tegen teruggave van de geleverde goederen, hetzij voor éénmalige gratis herlevering zorgen, hetzij de teruggenomen goederen en verzendkosten crediteren. 

 

Algemeen 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen, boekingen en aankopen, direct of indirect gedaan bij ScubaLife. 

Belgisch recht is van toepassing op alle overeenkomsten gesloten door ScubaLife. De ondernemingsrechtbank van Brussel is bevoegd. 

Op de inhoud van onze publicaties zijn wijzigingen voorbehouden. 

Eventuele prijswijzigingen zijn voorbehouden. 

De deelnemer is op de hoogte van de Algemene Voorwaarden van ScubaLife op moment van boeken.